. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਆਪਹਿ ਦੈ ਤਰਬੂਜ ਤਰਾਯੋ ॥

She, herself, had floated the melon, herself, infuriated Raja,

आपहि दै तरबूज तरायो ॥


ਆਪਹਿ ਆਇ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਰਿਸਵਾਯੋ ॥

And, herself, she called various people.

आपहि आइ न्रिपहि रिसवायो ॥


ਆਪਹਿ ਹੋਰਿ ਮਨੁਛਨ ਲੀਨਾ ॥

आपहि होरि मनुछन लीना ॥


ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਚੀਨਾ ॥੧੨॥

No one can understand the Chritars of the woman.(12)(1)

त्रिया चरित्र न किनहूं चीना ॥१२॥