. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕਰਮ ਕਾਲ ਤਹ ਐਸੋ ਭਯੋ ॥

करम काल तह ऐसो भयो ॥


ਤੌਨੇ ਦੇਸ ਕਾਲ ਪਰ ਗਯੋ ॥

There was time when the famine had spread over the country.

तौने देस काल पर गयो ॥


ਜਿਯਤ ਨ ਕੌ ਨਰ ਬਚਿਯੋ ਨਗਰ ਮੈ ॥

जियत न कौ नर बचियो नगर मै ॥


ਸੋ ਉਬਰਿਯੋ ਜਾ ਕੇ ਧਨੁ ਘਰ ਮੈ ॥੩॥

Lot of people did not escape death and the only ones who were wealthy survived.(3)

सो उबरियो जा के धनु घर मै ॥३॥