. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸੌ ਬਿਸਨ ਜੂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕੋ ਸਤ ਟਾਰਿ ॥

Playing such a deception, Vishnu violated the chastity of Brinda,

इह चरित्र सौ बिसन जू ब्रिंदा को सत टारि ॥


ਆਨਿ ਰਾਜ ਅਪਨੋ ਲਯੋ ਜਾਲੰਧਰ ਕਹ ਮਾਰਿ ॥੩੦॥੧॥

And then retained his kingdom by annihilating Jalandhar.(30)(1)

आनि राज अपनो लयो जालंधर कह मारि ॥३०॥१॥