. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਰਾਨੀ ਤਾਹਿ ਬੁਲਾਵੈ ॥

नितप्रति रानी ताहि बुलावै ॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਭੋਗ ਕਮਾਵੈ ॥

भाति भाति सो भोग कमावै ॥


ਜਾਨਤ ਰੈਨਿ ਅੰਤ ਜਬ ਆਈ ॥

जानत रैनि अंत जब आई ॥


ਤਾਹਿ ਦੇਤ ਨਿਜੁ ਧਾਮ ਪਠਾਈ ॥੩॥

ताहि देत निजु धाम पठाई ॥३॥