. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਪੁਹਪਨ ਸਮੈ ਬਿਕਨ ਜਬ ਭਯੋ ॥

पुहपन समै बिकन जब भयो ॥


ਤਬ ਤਹ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਬਿਲੋਕਨ ਅਯੋ ॥

तब तह न्रिपति बिलोकन अयो ॥


ਜੋਗੀ ਏਕ ਤਹਾ ਤਬ ਆਯੋ ॥

जोगी एक तहा तब आयो ॥


ਪੁਹਪ ਪਾਚ ਮਨ ਮੋਲ ਚੁਕਾਯੋ ॥੯॥

पुहप पाच मन मोल चुकायो ॥९॥