. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕਨ ਦਰਬ ਉਧਾਰੋ ਦਿਯੋ ॥

एकन दरब उधारो दियो ॥


ਏਕਨ ਤੇ ਰਾਖਨ ਹਿਤ ਲਿਯੋ ॥

एकन ते राखन हित लियो ॥


ਅਧਿਕ ਆਪਨੀ ਪਤਿਹਿ ਚਲਾਯੋ ॥

अधिक आपनी पतिहि चलायो ॥


ਜਹ ਤਹ ਸਕਲ ਧਨਿਨ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ ॥੪॥

जह तह सकल धनिन सुनि पायो ॥४॥