. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੇ ਧਾਮ ਕੋ ਭੋਜਨ ਕਰਹੁ ਬਨਾਇ ॥

‘First I will prepare meals for you in my house,

प्रथम हमारे धाम को भोजन करहु बनाइ ॥


ਪਾਛੇ ਮੁਹਿ ਲੈ ਜਾਇਯਹੁ ਹ੍ਰਿਦੈ ਹਰਖ ਉਪਜਾਇ ॥੬॥

‘And then take me with you and savour me heart fully’.(6)

पाछे मुहि लै जाइयहु ह्रिदै हरख उपजाइ ॥६॥