. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਹੁਰੋ ਤਰਵਾਰਿ ਨਿਕਾਰਿ ਕੈ ਚੋਰ ਸੁ ਵਾ ਗਪਿਯਾ ਕਹ ਮਾਰਿ ਲਿਯੋ ॥

Drawing the sword out, the thief killed the gossiper.

बहुरो तरवारि निकारि कै चोर सु वा गपिया कह मारि लियो ॥


ਫੁਨਿ ਲਾਲ ਉਤਾਰਿ ਲਯੋ ਪਗਿਯਾ ਜੁਤ ਫੋਰਿ ਇਜਾਰ ਪੇ ਅੰਡ ਦਿਯੋ ॥

He took away his red turban and broke an egg on the sword.

फुनि लाल उतारि लयो पगिया जुत फोरि इजार पे अंड दियो ॥


ਤਬ ਸੂਥਨਿ ਸਾਹੁ ਉਤਾਰ ਦਈ ਸਭ ਬਸਤ੍ਰਨ ਕੋ ਤਿਨ ਹਾਥ ਕਿਯੋ ॥

The Shah took off his trousers and turned over his clothes in his hands.

तब सूथनि साहु उतार दई सभ बसत्रन को तिन हाथ कियो ॥


ਫੁਨਿ ਗੋਸਟਿ ਬੈਠਿ ਕਰੀ ਤਿਹ ਸੌ ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਹਿਤ ਕੈ ਕਰਿ ਗਾੜ ਹਿਯੋ ॥੩॥

Then he pondered over, how, for the sake of a woman, the brawl had developed.(3)

फुनि गोसटि बैठि करी तिह सौ त्रिय के हित कै करि गाड़ हियो ॥३॥