Sabh Jag Kaajal Kotharree Than Man Dhaeh Suaahi ||
ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ ॥

This shabad Sabh Jag Kaajal Kotharree Than Man Dhaeh Suaahi || is by Guru Nanak Dev in Sri Raag on Ang 63 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੬੩


ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ

Ddoongar Dhaekh Ddaraavano Paeeearrai Ddareeaas ||

Beholding the terrifying mountain in this world of my father's home, I am terrified.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ

Oocho Parabath Gaakharro Naa Pourree Thith Thaas ||

It is so difficult to climb this high mountain; there is no ladder which reaches up there.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥

Guramukh Anthar Jaaniaa Gur Maelee Thareeaas ||1||

But as Gurmukh, I know that it is within my self; the Guru has brought me to Union, and so I cross over. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਂਉ

Bhaaee Rae Bhavajal Bikham Ddaraano ||

O Siblings of Destiny, the terrifying world-ocean is so difficult to cross-I am terrified!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Pooraa Sathigur Ras Milai Gur Thaarae Har Naao ||1|| Rehaao ||

The Perfect True Guru, in His Pleasure, has met with me; the Guru has saved me, through the Name of the Lord. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ

Chalaa Chalaa Jae Karee Jaanaa Chalanehaar ||

I may say, ""I am going, I am going"", but I know that, in the end, I must really go.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ

Jo Aaeiaa So Chalasee Amar S Gur Karathaar ||

Whoever comes must also go. Only the Guru and the Creator are Eternal.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥

Bhee Sachaa Saalaahanaa Sachai Thhaan Piaar ||2||

So praise the True One continually, and love His Place of Truth. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ

Dhar Ghar Mehalaa Sohanae Pakae Kott Hajaar ||

Beautiful gates, houses and palaces, solidly built forts,

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ

Hasathee Ghorrae Paakharae Lasakar Lakh Apaar ||

Elephants, saddled horses, hundreds of thousands of uncounted armies

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਚਲਿਆ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥

Kis Hee Naal N Chaliaa Khap Khap Mueae Asaar ||3||

-none of these will go along with anyone in the end, and yet, the fools bother themselves to exhaustion with these, and then die. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੩:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ

Sueinaa Rupaa Sancheeai Maal Jaal Janjaal ||

You may gather gold and sliver, but wealth is just a net of entanglement.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ

Sabh Jag Mehi Dhohee Faereeai Bin Naavai Sir Kaal ||

You may beat the drum and proclaim authority over the whole world, but without the Name, death hovers over your head.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਿਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥

Pindd Parrai Jeeo Khaelasee Badhafailee Kiaa Haal ||4||

When the body falls, the play of life is over; what shall be the condition of the evil-doers then? ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੪:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ

Puthaa Dhaekh Vigaseeai Naaree Saej Bhathaar ||

The husband is delighted seeing his sons, and his wife upon his bed.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ

Choaa Chandhan Laaeeai Kaaparr Roop Seegaar ||

He applies sandalwood and scented oils, and dresses himself in his beautiful clothes.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥

Khaehoo Khaeh Ralaaeeai Shhodd Chalai Ghar Baar ||5||

But dust shall mix with dust, and he shall depart, leaving hearth and home behind. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੫:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਕਿ ਖਾਨੁ

Mehar Malook Kehaaeeai Raajaa Raao K Khaan ||

He may be called a chief, an emperor, a king, a governor or a lord;

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ ਜਲਿ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ

Choudhharee Raao Sadhaaeeai Jal Baleeai Abhimaan ||

He may present himself as a leader or a chief, but this just burns him in the fire of egotistical pride.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਿਉ ਡਵਿ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥

Manamukh Naam Visaariaa Jio Ddav Dhadhhaa Kaan ||6||

The self-willed manmukh has forgotten the Naam. He is like straw, burning in the forest fire. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੬:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹਿ

Houmai Kar Kar Jaaeisee Jo Aaeiaa Jag Maahi ||

Whoever comes into the world and indulges in ego, must depart.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੩ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁਆਹਿ

Sabh Jag Kaajal Kotharree Than Man Dhaeh Suaahi ||

The whole world is a store-house of lamp-black; the body and mind are blackened with it.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੀ ਭਾਹਿ ॥੭॥

Gur Raakhae Sae Niramalae Sabadh Nivaaree Bhaahi ||7||

Those who are saved by the Guru are immaculate and pure; through the Word of the Shabad, they extinguish the fire of desire. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੭:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ

Naanak Thareeai Sach Naam Sir Saahaa Paathisaahu ||

O Nanak, they swim across with the True Name of the Lord, the King above the heads of kings.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵੇਸਾਹੁ

Mai Har Naam N Veesarai Har Naam Rathan Vaesaahu ||

May I never forget the Name of the Lord! I have purchased the Jewel of the Lord's Name.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਲਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥

Manamukh Bhoujal Pach Mueae Guramukh Tharae Athhaahu ||8||16||

The self-willed manmukhs putrefy and die in the terrifying world-ocean, while the Gurmukhs cross over the bottomless ocean. ||8||16||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ (੧੬) ੮:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੬੪ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev