Jin Jeeo Pindd Dhithaa This Kabehoon N Chaethai Jo Dhaenadhaa Rijak Sanbaahi ||
ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

This shabad pari pari pandit beyd vakhaanhi maaiaa moh suaai is by Guru Amar Das in Sri Raag on Ang 85 of Sri Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕ ਮਃ

Salok Ma 3 ||

Shalok, Third Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੫


ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ

Parr Parr Panddith Baedh Vakhaanehi Maaeiaa Moh Suaae ||

The Pandits, the religious scholars, constantly read and recite the Vedas, for the sake of the love of Maya.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ

Dhoojai Bhaae Har Naam Visaariaa Man Moorakh Milai Sajaae ||

In the love of duality, the foolish people have forgotten the Lord's Name; they shall receive their punishment.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ

Jin Jeeo Pindd Dhithaa This Kabehoon N Chaethai Jo Dhaenadhaa Rijak Sanbaahi ||

They never think of the One who gave them body and soul, who provides sustenance to all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ ਕਟੀਐ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ

Jam Kaa Faahaa Galahu N Katteeai Fir Fir Aavai Jaae ||

The noose of death shall not be cut away from their necks; they shall come and go in reincarnation over and over again.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖਿ ਕਿਛੂ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ

Manamukh Kishhoo N Soojhai Andhhulae Poorab Likhiaa Kamaae ||

The blind, self-willed manmukhs do not understand anything. They do what they are pre-ordained to do.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Amar Das


ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ

Poorai Bhaag Sathigur Milai Sukhadhaathaa Naam Vasai Man Aae ||

Through perfect destiny, they meet the True Guru, the Giver of peace, and the Naam comes to abide in the mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਸੁਖੁ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ

Sukh Maanehi Sukh Painanaa Sukhae Sukh Vihaae ||

They enjoy peace, they wear peace, and they pass their lives in the peace of peace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੧॥

Naanak So Naao Manahu N Visaareeai Jith Dhar Sachai Sobhaa Paae ||1||

O Nanak, they do not forget the Naam from the mind; they are honored in the Court of the Lord. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੧:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Amar Das


ਮਃ

Ma 3 ||

Third Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੩) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੫


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ

Sathigur Saev Sukh Paaeiaa Sach Naam Gunathaas ||

Serving the True Guru, peace is obtained. The True Name is the Treasure of Excellence.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੫ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ

Guramathee Aap Pashhaaniaa Raam Naam Paragaas ||

Follow the Guru's Teachings, and recognize your own self; the Divine Light of the Lord's Name shall shine within.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਪਾਸਿ

Sacho Sach Kamaavanaa Vaddiaaee Vaddae Paas ||

The true ones practice Truth; greatness rests in the Great Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Amar Das


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ

Jeeo Pindd Sabh This Kaa Sifath Karae Aradhaas ||

Body, soul and all things belong to the Lord-praise Him, and offer your prayers to Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ

Sachai Sabadh Saalaahanaa Sukhae Sukh Nivaas ||

Sing the Praises of the True Lord through the Word of His Shabad, and you shall abide in the peace of peace.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ

Jap Thap Sanjam Manai Maahi Bin Naavai Dhhrig Jeevaas ||

You may practice chanting, penance and austere self-discipline within your mind, but without the Name, life is useless.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੬ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਣਾਸੁ

Guramathee Naao Paaeeai Manamukh Mohi Vinaas ||

Through the Guru's Teachings, the Name is obtained, while the self-willed manmukh wastes away in emotional attachment.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੭ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥

Jio Bhaavai Thio Raakh Thoon Naanak Thaeraa Dhaas ||2||

Please protect me, by the Pleasure of Your Will. Nanak is Your slave. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੯) ਸ. (੩) ੨:੮ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਪਉੜੀ

Pourree ||

Pauree:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੮੬


ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ

Sabh Ko Thaeraa Thoon Sabhas Dhaa Thoon Sabhanaa Raas ||

All are Yours, and You belong to all. You are the wealth of all.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) ੯:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ

Sabh Thudhhai Paasahu Mangadhae Nith Kar Aradhaas ||

Everyone begs from You, and all offer prayers to You each day.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) ੯:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਲੈ ਇਕਨਾ ਦੂਰਿ ਹੈ ਪਾਸਿ

Jis Thoon Dhaehi This Sabh Kishh Milai Eikanaa Dhoor Hai Paas ||

Those, unto whom You give, receive everything. You are far away from some, and You are close to others.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) ੯:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Amar Das


ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ

Thudhh Baajhahu Thhaao Ko Naahee Jis Paasahu Mangeeai Man Vaekhahu Ko Nirajaas ||

Without You, there is not even a place to stand begging. See this yourself and verify it in your mind.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) ੯:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Amar Das


ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਦੇ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਗਾਸਿ ॥੯॥

Sabh Thudhhai No Saalaahadhae Dhar Guramukhaa No Paragaas ||9||

All praise You, O Lord; at Your Door, the Gurmukhs are enlightened. ||9||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) ੯:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੮੬ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Amar Das