ਹਰਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਉ ਅਪਨੀ ਤੌ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ॥੩॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Raag Maaroo on Ang 1103 of Guru Granth Sahib.

ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ

Oudhak Samundh Salal Kee Saakhiaa Nadhee Tharang Samaavehigae ||

Like drops of water in the water of the ocean, and like waves in the stream, I merge in the Lord.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਸੁੰਨਹਿ ਸੁੰਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿਗੇ ॥੧॥

Sunnehi Sunn Miliaa Samadharasee Pavan Roop Hoe Jaavehigae ||1||

Merging my being into the Absolute Being of God, I have become impartial and transparent, like the air. ||1||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੫
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਬਹੁਰਿ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਹਿਗੇ

Bahur Ham Kaahae Aavehigae ||

Why should I come into the world again?

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝਿ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Aavan Jaanaa Hukam Thisai Kaa Hukamai Bujh Samaavehigae ||1|| Rehaao ||

Coming and going is by the Hukam of His Command; realizing His Hukam, I shall merge in Him. ||1||Pause||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੬
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਬ ਚੂਕੈ ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕੀ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਹਿਗੇ

Jab Chookai Panch Dhhaath Kee Rachanaa Aisae Bharam Chukaavehigae ||

When the body, formed of the five elements, perishes, then any such doubts shall end.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੭
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਦਰਸਨੁ ਛੋਡਿ ਭਏ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿਗੇ ॥੨॥

Dharasan Shhodd Bheae Samadharasee Eaeko Naam Dhhiaavehigae ||2||

Giving up the different schools of philosophy, I look upon all equally; I meditate only on the One Name. ||2||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੨:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜਿਤ ਹਮ ਲਾਏ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿਗੇ

Jith Ham Laaeae Thith Hee Laagae Thaisae Karam Kamaavehigae ||

Whatever I am attached to, to that I am attached; such are the deeds I do.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੮
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਹਰਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਜਉ ਅਪਨੀ ਤੌ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ॥੩॥

Har Jee Kirapaa Karae Jo Apanee Tha Gur Kae Sabadh Samaavehigae ||3||

When the Dear Lord grants His Grace, then I am merged in the Word of the Guru's Shabad. ||3||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਜੀਵਤ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁ ਫੁਨਿ ਜੀਵਹੁ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਹੋਈ

Jeevath Marahu Marahu Fun Jeevahu Punarap Janam N Hoee ||

Die while yet alive, and by so dying, be alive; thus you shall not be reborn again.

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੩ ਪੰ. ੧੯
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ਸੁੰਨ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥

Kahu Kabeer Jo Naam Samaanae Sunn Rehiaa Liv Soee ||4||4||

Says Kabeer, whoever is absorbed in the Naam remains lovingly absorbed in the Primal, Absolute Lord. ||4||4||

ਮਾਰੂ (ਭ. ਕਬੀਰ) (੪) ੪:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੧੦੪ ਪੰ. ੧
Raag Maaroo Bhagat Kabir