ਪੁਰੀਆ ਖੰਡਾ ਸਿਰਿ ਕਰੇ ਇਕ ਪੈਰਿ ਧਿਆਏ ॥

This shabad is by in on Ang 1241 of Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕ ਮਃ

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੨੪੧


ਪੁਰੀਆ ਖੰਡਾ ਸਿਰਿ ਕਰੇ ਇਕ ਪੈਰਿ ਧਿਆਏ

Pureeaa Khanddaa Sir Karae Eik Pair Dhhiaaeae ||

The mortal walks on his head through the worlds and realms; he meditates, balaced on one foot.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦) ਸ. (੧) ੧:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਪਉਣੁ ਮਾਰਿ ਮਨਿ ਜਪੁ ਕਰੇ ਸਿਰੁ ਮੁੰਡੀ ਤਲੈ ਦੇਇ

Poun Maar Man Jap Karae Sir Munddee Thalai Dhaee ||

Controlling the wind of the breath, he meditates within his mind, tucking his chin down into his chest.

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦) ਸ. (੧) ੧:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੯
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਕਿਸੁ ਉਪਰਿ ਓਹੁ ਟਿਕ ਟਿਕੈ ਕਿਸ ਨੋ ਜੋਰੁ ਕਰੇਇ

Kis Oupar Ouhu Ttik Ttikai Kis No Jor Karaee ||

What does he lean on? Where does he get his power?

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦) ਸ. (੧) ੧:੩ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੋ ਕਰਤਾ ਦੇਇ

Kis No Keheeai Naanakaa Kis No Karathaa Dhaee ||

What can be said, O Nanak? Who is blessed by the Creator?

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦) ਸ. (੧) ੧:੪ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Sarang Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮਿ ਰਹਾਏ ਆਪਣੈ ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣੇਇ ॥੧॥

Hukam Rehaaeae Aapanai Moorakh Aap Ganaee ||1||

God keeps all under His Command, but the fool shows off himself. ||1||

ਸਾਰੰਗ ਵਾਰ (ਮਃ ੪) (੧੦) ਸ. (੧) ੧:੫ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੨੪੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Sarang Guru Nanak Dev