ਸਲੋਕੁ ॥

This shabad is by in on Ang 279 of Guru Granth Sahib.

ਸਲੋਕੁ

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੭੯


ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ

Santh Saran Jo Jan Parai So Jan Oudhharanehaar ||

One who seeks the Sanctuary of the Saints shall be saved.

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਮਃ ੫) (੧੩) ਸ. ੧੩:੧ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੭੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Sukhmanee Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥

Santh Kee Nindhaa Naanakaa Bahur Bahur Avathaar ||1||

One who slanders the Saints, O Nanak, shall be reincarnated over and over again. ||1||

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਮਃ ੫) (੧੩) ਸ. ੧੩:੨ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੭੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Sukhmanee Guru Arjan Dev