. Amrit Keertan Gutka:- Page : 570 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 570 of 1040

ਸਲੋਕ ਦੋਹਾ ਮ: ੫ ॥

Salok Dhoha Ma 5 ||

Shalok, Dohaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧
Shabad: Eek J Saajun Mai Kee-aa Surub Kulaa Sumuruth
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਏਕੁ ਜਿ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥

Eaek J Sajan Mai Keea Sarab Kala Samarathh ||

I have made the One Lord my Friend; He is All-powerful to do everything.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨
Shabad: Eek J Saajun Mai Kee-aa Surub Kulaa Sumuruth
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ ਸੰਦੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥

Jeeo Hamara Khanneeai Har Man Than Sandharree Vathh ||1||

My soul is a sacrifice to Him; the Lord is the treasure of my mind and body. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩
Shabad: Eek J Saajun Mai Kee-aa Surub Kulaa Sumuruth
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaval Mehala 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਐਸੀ ਦੀਖਿਆ ਜਨ ਸਿਉ ਮੰਗਾ ॥

Aisee Dheekhia Jan Sio Manga ||

I ask for such advice from Your humble servants,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਤੁਮ੍‍ਰੋ ਧਿਆਨੁ ਤੁਮ੍‍ਾਰੋ ਰੰਗਾ ॥

Thumharo Dhhian Thumharo Ranga ||

That I may meditate on You, and love You,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਤੁਮ੍‍ਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮ੍‍ਾਰੇ ਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Thumharee Saeva Thumharae Anga ||1|| Rehao ||

And serve You, and become part and parcel of Your Being. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਭਾਖਨੁ ਜਨ ਸਿਉ ਊਠਨੁ ਬੈਠਨੁ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

Jan Kee Ttehal Sanbhakhan Jan Sio Oothan Baithan Jan Kai Sanga ||

I serve His humble servants, and speak with them, and abide with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਨ ਚਰ ਰਜ ਮੁਖਿ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ॥੧॥

Jan Char Raj Mukh Mathhai Lagee Asa Pooran Ananth Tharanga ||1||

I apply the dust of the feet of His humble servants to my face and forehead; my hopes, and the many waves of desire, are fulfilled. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਮਾ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟਿ ਗੰਗਾ ॥

Jan Parabreham Ja Kee Niramal Mehima Jan Kae Charan Theerathh Kott Ganga ||

Immaculate and pure are the praises of the humble servants of the Supreme Lord God; the feet of His humble servants are equal to millions of sacred shrines of pilgrimage.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕੀਓ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ ॥੨॥੪॥੧੨੦॥

Jan Kee Dhhoor Keeou Majan Naanak Janam Janam Kae Harae Kalanga ||2||4||120||

Nanak bathes in the dust of the feet of His humble servants; the sinful resides of countless incarnations have been washed away. ||2||4||120||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Aisee Dheekhi-aa Jun Sio Mungaa
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Maroo Mehala 1 ||

Maaroo, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਰਿ ਮਰੁ ਭਾਗੋ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਜਾਉ ॥

Sabadh Marai Tha Mar Mar Bhago Kis Pehi Jao ||

One who dies in the Word of the Shabad conquers death; otherwise, where can you run?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਕੈ ਡਰਿ ਭੈ ਭਾਗੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਾ ਕੋ ਨਾਉ ॥

Jis Kai Ddar Bhai Bhageeai Anmrith Tha Ko Nao ||

Through the Fear of God, fear runs away; His Name is Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮਾਰਹਿ ਰਾਖਹਿ ਏਕੁ ਤੂ ਬੀਜਉ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥

Marehi Rakhehi Eaek Thoo Beejo Nahee Thhao ||1||

You alone kill and protect; except for You, there is no place at all. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚੀਲੁ ਕਾਚਉ ਮਤਿਹੀਨ ॥

Baba Mai Kucheel Kacho Mathiheen ||

O Baba, I am filthy, shallow and totally without understanding.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਕੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Nam Bina Ko Kashh Nehee Gur Poorai Pooree Math Keen ||1|| Rehao ||

Without the Naam, no one is anything; the Perfect Guru has made my intellect perfect. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣਿ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਕਿਉ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥

Avagan Subhar Gun Nehee Bin Gun Kio Ghar Jao ||

I am full of faults, and I have no virtue at all. Without virtues, how can I go home?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਹਿ ॥

Sehaj Sabadh Sukh Oopajai Bin Bhaga Dhhan Nahi ||

Through the Word of the Shabad, intuitive peace wells up; without good destiny, the wealth is not obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਦੂਖ ਸਹਾਹਿ ॥੨॥

Jin Kai Nam N Man Vasai Sae Badhhae Dhookh Sehahi ||2||

Those whose minds are not filled with the Naam are bound and gagged, and suffer in pain. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥

Jinee Nam Visaria Sae Kith Aeae Sansar ||

Those who have forgotten the Naam - why have they even come into the world?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰੁ ॥

Agai Pashhai Sukh Nehee Gaddae Ladhae Shhar ||

Here and hereafter, they do not find any peace; they have loaded their carts with ashes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਜਮ ਦੁਆਰਿ ॥੩॥

Vishhurria Maela Nehee Dhookh Ghano Jam Dhuar ||3||

Those who are separated, do not meet with the Lord; they suffer in terrible pain at Death's Door. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਅਗੈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾਹਿ ਮੈ ਭੂਲੇ ਤੂ ਸਮਝਾਇ ॥

Agai Kia Jana Nahi Mai Bhoolae Thoo Samajhae ||

I do not know what will happen in the world hereafter; I am so confused - please teach me, Lord!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜੋ ਦਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

Bhoolae Marag Jo Dhasae This Kai Lago Pae ||

I am confused; I would fall at the feet of one who shows me the Way.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥

Gur Bin Dhatha Ko Nehee Keemath Kehan N Jae ||4||

Without the Guru, there is no giver at all; His value cannot be described. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨੁ ਦੇਖਾ ਤਾ ਗਲਿ ਮਿਲਾ ਸਾਚੁ ਪਠਾਇਓ ਲੇਖੁ ॥

Sajan Dhaekha Tha Gal Mila Sach Pathaeiou Laekh ||

If I see my friend, then I will embrace Him; I have sent Him the letter of Truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਮੁਖਿ ਧਿਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਦੇਖੁ ॥

Mukh Dhhimanai Dhhan Kharree Guramukh Akhee Dhaekh ||

His soul-bride stands waiting expectantly; as Gurmukh, I see Him with my eyes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੂ ਮਨਿ ਵਸਹਿ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥੫॥

Thudhh Bhavai Thoo Man Vasehi Nadharee Karam Visaekh ||5||

By the Pleasure of Your Will, You abide in my mind, and bless me with Your Glance of Grace. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਗਉ ਦੇਇ ॥

Bhookh Piaso Jae Bhavai Kia This Mago Dhaee ||

One who is wandering hungry and thirsty - what can he give, and what can anyone ask from him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪੂਰਨੁ ਦੇਇ ॥

Beejo Soojhai Ko Nehee Man Than Pooran Dhaee ||

I cannot conceive of any other, who can bless my mind and body with perfection.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪਿ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੬॥

Jin Keea Thin Dhaekhia Ap Vaddaee Dhaee ||6||

The One who created me takes care of me; He Himself blesses me with glory. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਤਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂਪੁ ॥

Nagaree Naeik Navathano Balak Leel Anoop ||

In the body-village is my Lord and Master, whose body is ever-new, Innocent and child-like, incomparably playful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ॥

Nar N Purakh N Pankhanoo Sacho Chathur Saroop ||

He is neither a woman, nor a man, nor a bird; the True Lord is so wise and beautiful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਤੂ ਦੀਪਕੁ ਤੂ ਧੂਪੁ ॥੭॥

Jo This Bhavai So Thheeai Thoo Dheepak Thoo Dhhoop ||7||

Whatever pleases Him, happens; You are the lamp, and You are the incense. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਗੀਤ ਸਾਦ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਦ ਸਾਦ ਤਨਿ ਰੋਗੁ ॥

Geeth Sadh Chakhae Sunae Badh Sadh Than Rog ||

He hears the songs and tastes the flavors, but these flavors are useless and insipid, and bring only disease to the body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਸਾਚਉ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗੁ ॥

Sach Bhavai Sacho Chavai Shhoottai Sog Vijog ||

One who loves the Truth and speaks the Truth, escapes from the sorrow of separation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੩॥

Naanak Nam N Veesarai Jo This Bhavai S Hog ||8||3||

Nanak does not forget the Naam; whatever happens is by the Lord's Will. ||8||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Subadh Murai Thaa Maar Mur Bhaago Kis Pehi Jaao
Raag Maaroo Guru Nanak Dev


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Soohee Mehala 1 ||

Soohee, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥

Maera Man Ratha Gun Ravai Man Bhavai Soee ||

My mind is imbued with His Glorious Praises; I chant them, and He is pleasing to my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

Gur Kee Pourree Sach Kee Sacha Sukh Hoee ||

Truth is the ladder to the Guru; climbing up to the True Lord, peace is obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਕਿਉ ਟਲੈ ॥

Sukh Sehaj Avai Sach Bhavai Sach Kee Math Kio Ttalai ||

Celestial peace comes; the Truth pleases me. How could these True Teachings ever be erased?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਸੁਗਿਆਨੁ ਮਜਨੁ ਆਪਿ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉ ਛਲੈ ॥

Eisanan Dhan Sugian Majan Ap Ashhaliou Kio Shhalai ||

He Himself is Undeceivable; how could He ever be deceived by cleansing baths, charity, spiritual wisdom or ritual bathings?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਥਾਕੇ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਨ ਦੋਈ ॥

Parapanch Moh Bikar Thhakae Koorr Kapatt N Dhoee ||

Fraud, attachment and corruption are taken away, as are falsehood, hypocrisy and duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

Maera Man Ratha Gun Ravai Man Bhavai Soee ||1||

My mind is imbued with His Glorious Praises; I chant them, and He is pleasing to my mind. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੫
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥

Sahib So Salaheeai Jin Karan Keea ||

So praise your Lord and Master, who created the creation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੬
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਮਨਿ ਮੈਲਿਐ ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ॥

Mail Lagee Man Mailiai Kinai Anmrith Peea ||

Filth sticks to the polluted mind; how rare are those who drink in the Ambrosial Nectar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੭
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੁ ਕਰਾਇਆ ॥

Mathh Anmrith Peea Eihu Man Dheea Gur Pehi Mol Karaeia ||

Churn this Ambrosial Nectar, and drink it in; dedicate this mind to the Guru, and He will value it highly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੮
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਹਜਿ ਪਛਾਤਾ ਜਾ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ ॥

Apanarra Prabh Sehaj Pashhatha Ja Man Sachai Laeia ||

I intuitively realized my God, when I linked my mind to the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੪੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਹੋਇ ਪਰਾਇਆ ॥

This Nal Gun Gava Jae This Bhava Kio Milai Hoe Paraeia ||

I will sing the Lord's Glorious Praises with Him, if it pleases Him; how could I meet Him by being a stranger to Him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥

Sahib So Salaheeai Jin Jagath Oupaeia ||2||

So praise your Lord and Master, who created the creation. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਨ ਆਇਓ ਕਿਉ ਆਵੈ ਜਾਤਾ ॥

Ae Gaeia Kee N Aeiou Kio Avai Jatha ||

When He comes, what else remains behind? How can there be any coming or going then?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਾਤਾ ॥

Preetham Sio Man Mania Har Saethee Ratha ||

When the mind is reconciled with its Beloved Lord, it is blended with Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੩
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਚ ਕੀ ਬਾਤਾ ਜਿਨਿ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟੁ ਉਸਾਰਿਆ ॥

Sahib Rang Ratha Sach Kee Batha Jin Binb Ka Kott Ousaria ||

True is the speech of one who is imbued with the Love of his Lord and Master, who fashioned the body fortress from a mere bubble.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੪
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪਿ ਸਿਰੰਦਾ ਜਿਨਿ ਸਚ ਕਾ ਪਿੰਡੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥

Panch Bhoo Naeiko Ap Sirandha Jin Sach Ka Pindd Savaria ||

He is the Master of the five elements; He Himself is the Creator Lord. He embellished the body with Truth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੫
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂ ਸੁਣਿ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

Ham Avaganiarae Thoo Sun Piarae Thudhh Bhavai Sach Soee ||

I am worthless; please hear me, O my Beloved! Whatever pleases You is True.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੬
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

Avan Jana Na Thheeai Sachee Math Hoee ||3||

One who is blessed with true understanding, does not come and go. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੭
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਜਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ॥

Anjan Thaisa Anjeeai Jaisa Pir Bhavai ||

Apply such an ointment to your eyes, which is pleasing to your Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੮
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ॥

Samajhai Soojhai Janeeai Jae Ap Janavai ||

I realize, understand and know Him, only if He Himself causes me to know Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੫੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੇਵਏ ॥

Ap Janavai Marag Pavai Apae Manooa Laeveae ||

He Himself shows me the Way, and He Himself leads me to it, attracting my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ ॥

Karam Sukaram Karaeae Apae Keemath Koun Abhaeveae ||

He Himself causes us to do good and bad deeds; who can know the value of the Mysterious Lord?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥

Thanth Manth Pakhandd N Jana Ram Ridhai Man Mania ||

I know nothing of Tantric spells, magical mantras and hypocritical rituals; enshrining the Lord within my heart, my mind is satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਤੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਨਿਆ ॥੪॥

Anjan Nam Thisai Thae Soojhai Gur Sabadhee Sach Jania ||4||

The ointment of the Naam, the Name of the Lord, is only understood by one who realizes the Lord, through the Word of the Guru's Shabad. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੩
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਹੋਵਨਿ ਆਪਣੇ ਕਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ॥

Sajan Hovan Apanae Kio Par Ghar Jahee ||

I have my own friends; why should I go to the home of a stranger?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੪
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

Sajan Rathae Sach Kae Sangae Man Mahee ||

My friends are imbued with the True Lord; He is with them, in their minds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੫
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਾਜਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥

Man Mahi Sajan Karehi Raleea Karam Dhharam Sabaeia || Athasath Theerathh Punn Pooja Nam Sacha Bhaeia ||

In their minds, these friends celebrate in happiness; all good karma, righteousness and Dharma, the sixty-eight holy places of pilgrimage, charity and worship, are found in the love of the True Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੬
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਸਾਜੇ ਥਾਪਿ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

Ap Sajae Thhap Vaekhai Thisai Bhana Bhaeia ||

He Himself creates, establishes and beholds all, by the Pleasure of His Will.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੭
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਰਾਂਗਿ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥

Sajan Rang Rangeelarrae Rang Lal Banaeia ||5||

My friends are happy in the Love of the Lord; they nurture love for their Beloved. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੮
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥

Andhha Agoo Jae Thheeai Kio Padhhar Janai ||

If a blind man is made the leader, how will he know the way?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੬੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥

Ap Musai Math Hoshheeai Kio Rahu Pashhanai ||

He is impaired, and his understanding is inadequate; how will he know the way?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ॥

Kio Rahi Javai Mehal Pavai Andhh Kee Math Andhhalee ||

How can he follow the path and reach the Mansion of the Lord's Presence? Blind is the understanding of the blind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਡੌ ਧੰਧਲੀ ॥

Vin Nam Har Kae Kashh N Soojhai Andhh Boodda Dhhandhhalee ||

Without the Lord's Name, they cannot see anything; the blind are drowned in worldly entanglements.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥

Dhin Rath Chanan Chao Oupajai Sabadh Gur Ka Man Vasai ||

Day and night, the Divine Light shines forth and joy wells up, when the Word of the Guru's Shabad abides in the mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੩
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਰ ਜੋੜਿ ਗੁਰ ਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦਸੈ ॥੬॥

Kar Jorr Gur Pehi Kar Binanthee Rahu Padhhar Gur Dhasai ||6||

With your palms pressed together, pray to the Guru to show you the way. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੪
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraeia ||

If the man becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੫
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਖੋਲ੍‍ਉ ਗੰਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ ॥

Kis Pehi Kholho Gantharree Dhookhee Bhar Aeia ||

Unto whom should I tie up and give the bundle of my pains?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੬
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦੂਖੀ ਭਰਿ ਆਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਬਿਧਿ ਮੇਰੀਆ ॥

Dhookhee Bhar Aeia Jagath Sabaeia Koun Janai Bidhh Maereea ||

The whole world is overflowing with pain and suffering; who can know the state of my inner self?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੭
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਡਰਾਵਣੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਫੇਰੀਆ ॥

Avanae Javanae Kharae Ddaravanae Thott N Avai Faereea ||

Comings and goings are terrible and dreadful; there is no end to the rounds of reincarnation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੮
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

Nam Vihoonae Oonae Jhoonae Na Gur Sabadh Sunaeia ||

Without the Naam, he is vacant and sad; he does not listen to the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੭੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਦੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥

Man Paradhaesee Jae Thheeai Sabh Dhaes Paraeia ||7||

If the mind becomes a stranger to God, then all the world becomes a stranger to him. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥

Gur Mehalee Ghar Apanai So Bharapur Leena ||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਦਿ ਪਤੀਣਾ ॥

Saevak Saeva Than Karae Sach Sabadh Patheena ||

The sevadar performs selfless service when he is pleased, and confirmed in the True Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੇ ਪਤੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਤਰੇ ॥

Sabadhae Patheejai Ank Bheejai S Mehal Mehala Antharae ||

Confirmed in the Shabad, with her being softened by devotion, the bride dwells in the Mansion of the Lord's Presence, deep within her being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੩
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰੇ ॥

Ap Karatha Karae Soee Prabh Ap Anth Nirantharae ||

The Creator Himself creates; God Himself, in the end, is endless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੪
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਤ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ ॥

Gur Sabadh Maela Than Suhaela Bajanth Anehadh Beena ||

Through the Word of the Guru's Shabad, the mortal is united, and then embellished; the unstruck melody of the sound current resounds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੫
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥੮॥

Gur Mehalee Ghar Apanai So Bharipur Leena ||8||

One who finds the Guru's Mansion within the home of his own being, merges in the All-pervading Lord. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੬
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ॥

Keetha Kia Salaheeai Kar Vaekhai Soee ||

Why praise that which is created? Praise instead the One who created it and watches over it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੭
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

Tha Kee Keemath N Pavai Jae Lochai Koee ||

His value cannot be estimated, no matter how much one may wish.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੮
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਏ ॥

Keemath So Pavai Ap Janavai Ap Abhul N Bhuleae ||

He alone can estimate the Lord's value, whom the Lord Himself causes to know. He is not mistaken; He does not make mistakes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੮੯
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਮੁਲਏ ॥

Jai Jai Kar Karehi Thudhh Bhavehi Gur Kai Sabadh Amuleae ||

He alone celebrates victory, who is pleasing to You, through the Invaluable Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੦
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸਾਚੁ ਨ ਛੋਡਉ ਭਾਈ ॥

Heeno Neech Karo Baenanthee Sach N Shhoddo Bhaee ||

I am lowly and abject - I offer my prayer; may I never forsake the True Name, O Sibling of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੧
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੈ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥

Naanak Jin Kar Dhaekhia Dhaevai Math Saee ||9||2||5||

O Nanak, the One who created the creation, watches over it; He alone bestows understanding. ||9||2||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੭੦ ਪੰ. ੯੨
Shabad: Meraa Mun Raathaa Gun Ruvai Man Bhaavai So-ee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


Displaying Page 570 of 1040