. GurShabad Ratanakar Mahankosh Index: :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

                                                            

Browse by letter

Here are the results for the letter from Gur Shabad Ratanakar Mahankosh

Showing words to 30450 of 68671 Search Page

ਜਗਰ - jagara - जगर
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਚਮਤਕਾਰ। ੨. ਸੰ. ਕਵਚ. ਬਕਤਰ. ਸੰਜੋਆ.
संग्या- प्रकाश. चमतकार। २. सं. कवच. बकतर. संजोआ.
ਜਗਰ ਮਗਰ - jagar magara - जगर मगर
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਜਗਮਗਾਹਟ. ਚਮਕ ਦਮਕ. "ਤੇਰੋ ਜਸ ਜਗਰ ਮਗਰ ਭਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਗਈ ਮੇਰੁ ਕੀ." (ਹੰਸਰਾਮ)
संग्या- जगमगाहट. चमक दमक. "तेरो जस जगर मगर भए, शोभा गई मेरु की." (हंसराम)
ਜਗਰਾਉਂ - jagarāun - जगराउं
ਜਗਰਾਵਾਂ - jagarāvān - जगरावां
ਜਿਲੇ ਲੁਦਿਆਨੇ ਦੀ ਇਕ ਤਸੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ, ਜੋ ਲੁਦਿਆਨੇ ਤੋਂ ੨੬ ਮੀਲ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਕਲ੍ਹਾਰਾਯ ਅਤੇ ਰਾਯਕੋਟ.
जिले लुदिआने दी इक तसील दा प्रधान नगर, जो लुदिआने तों २६ मील है. देखो, कल्हाराय अते रायकोट.
ਜਗਾ - jagā - जगा
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਜਾਗਰਣ. ਜਗਾਣਾ. ਦੇਖੋ, ਰਾਤਜਾਗਾ। ੨. ਜਗਹ. ਜਾਯਗਾਹ. ਥਾਂ. ਸ੍‌ਥਾਨ। ੩. ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ. ਸਮ.
संग्या- जागरण. जगाणा. देखो, रातजागा। २. जगह. जायगाह. थां. स्‌थान। ३. संगीत अनुसार ताल दी समापती दा असथान. सम.
ਜਗਾਉਣਾ - jagāunā - जगाउणा
ਕ੍ਰਿ- ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ੨. ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਉਠਣ। ੩. ਅਲੱਖ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨਾ. "ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਗੈਹੈਂ." (ਕ੍ਰਿਸਨਾਵ) ੪. ਦੇਖੋ, ਜਗਾਵਨ.
क्रि- जाग्रत अवसथा विॱच लिआउणा। २. उॱचे सुर नाल पुकारना, जिस तों लोक जाग उठण। ३. अलॱख आदि शबदां दा उॱची पुकारना. "गोरखनाथ जगैहैं." (क्रिसनाव) ४. देखो, जगावन.
ਜਗਾਤ - jagāta - जगात
ਜਗਾਤਿ - jagāti - जगाति
ਅ਼. [زکات] ਅਥਵਾ [زکوة] ਜ਼ਕਾਤ. ਸੰਗ੍ਯਾ- ਸ਼ੁੱਧੀ. ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ। ੨. ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਅਰਥ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਜ਼ਕਾਤ" ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਨ ਮਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ. ਦੇਖੋ, ਸੂਰਤ ਬਕਰ, ਆਯਤ ੪੩. ਜੋ ਮਾਲ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਕ਼ਬਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ. ਹਦੀਸਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਲ ਉੱਪਰ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ- ਚਾਰ ਉੱਠ ਜਿਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜ ਉੱਠ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬਕਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਦਸ ਉੱਠ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ, ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਕਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਏ. ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਊ ਭੈਸਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ. ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਚਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਛਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ. ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਘੋੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ. ਦੋ ਸੌ ਦਿਰਹਮ¹ [درہم] ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਦ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ. ਬੀਸ ਮਿਸਕ਼ਾਲ² [مشقال] ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਇਨੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀ ਮਿਸਕਾਲ ਦੋ ਕ਼ੀਰਾਤ਼.³ [قیِراط] ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ. ਘਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰ ਦੋ ਸੌ ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਇਤ੍ਯਾਦਿ.#ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸੱਤ ਥਾਂਈਂ ਖਰਚਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-#(ੳ) ਫ਼ਕ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ. (ਅ) ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ. (ੲ) ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. (ਸ) ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ. (ਹ) ਮਕ਼ਰੂਜ਼ਾਂ (ਕ਼ਰਜ਼ਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ. (ਕ) ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗ ਲਈ. (ਖ) ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ। ੩. ਰਾਜ ਅਥਵਾ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਸੂਲ. Octroi. "ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ." (ਆਸਾ ਅਃ ਮਃ ੫)
अ़. [زکات] अथवा [زکوة] ज़कात. संग्या- शुॱधी. पवित्रता। २. आपणे माल विॱचों धरमअरथ जो हिॱसा कॱढिआ जांदा है उस दा नाम "ज़कात" इस लई हो गिआ है कि उस भाग दे देण नाल धन माल पवित्र हो जांदा है. कुरान विॱच ज़कात देणा धारमिक नियम है. देखो, सूरत बकर, आयत ४३. जो माल इॱक वर्हा क़बजे विॱच रहे उस दी ज़कात देणी ज़रूरी है, इस तों घॱट समें पुर नहीं. हदीसां देखण तों पता लगदा है कि हरेक माल उॱपर जुदी जुदी ज़कात है, जैसे- चार उॱठ जिस पास होण उस उॱपर ज़कात नहीं, पर पंज उॱठ दे मालिक नूं इॱक भेड जां बकरा हर साल ज़कातदेणा चाहीए, दस उॱठ वाले नूं दो, अते चाली वाले नूं चार बकरे देणे चाहीए. तीहां तों घॱट गऊ भैसां उॱते ज़कात नहीं. तीहां दे मालिक नूं हर साल इॱक वर्हे दी उमर दा वॱडा ज़कात विॱच देणा चाहीए. चाली पशूआं पर दो वर्हे दी उमर दा वॱछा देणा चाहीए. घोड़िआं दी कीमत लाके पंज फ़ी सदी ज़कात है, पर जो घोड़े जंग दे कंम आउण जां गॱडीआं विॱच जोते जाण, उन्हां उॱते ज़कात नहीं. दो सौ दिरहम¹ [درہم] तों घॱट चांदी उॱपर ज़कात नहीं, इस तों वॱध होवे तद पंज फ़ी सदी ज़कात है. बीस मिसक़ाल² [مشقال] तों घॱट सुइने ते ज़कात नहीं. इस तों वॱध होवे तां फी मिसकाल दो क़ीरात़.³ [قیِراط] ज़कात है. घर दे माल असबाब उॱते जो वरतों विॱच नहीं आउंदा अर दो सौ दिरहम तों वधीक मुॱल दा होवे तां ढाई फ़ी सदी ज़कात है, इत्यादि.#ज़कात दा माल सॱत थांईं खरचणा लिखिआ है:-#(ॳ) फ़क़ीरां नूं. (अ) अनाथां नूं. (ॲ) ज़कात कॱठा करन वालिआं नूं. (स) ग़ुलामां दे आज़ाद कराउण विॱच. (ह) मक़रूज़ां (क़रज़दारां) नूं. (क) ख़ुदा दे नाम अथवा धरम दे जंग लई. (ख) मुसाफ़िरां नूं। ३. राज अथवा नगर अंदर आउण वालीआं चीजां ते लाइआ मसूल. Octroi. "जेजीआ डंनु को लए न जगाति." (आसा अः मः ५)
ਜਗਾਤੀ - jagātī - जगाती
ਜਗਾਤੀਆ - jagātīā - जगातीआ
ਸੰਗ੍ਯਾ- ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ. ਮਹ਼ਿਸੂਲੀਆ. "ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਇ ਭਏ ਜਗਾਤੀ." (ਗਉ ਕਬੀਰ) "ਜਗਾਤੀਆ ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣਿ ਪਈ." (ਤੁਖਾ ਛੰਤ ਮਃ ੪)
संग्या- ज़कात लैण वाला.मह़िसूलीआ. "काम क्रोध दुइ भए जगाती." (गउ कबीर) "जगातीआ मोहण मुंदणि पई." (तुखा छंत मः ४)
ਜਗਾਦਿ - jagādhi - जगादि
ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿਕਾਲ ਵਿੱਚ. "ਜਗਾਦਿ ਤੁਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਫੈਲਰਹ੍ਯੋ." (ਸਵੈਯੇ ੩੩) ੨. ਜਗਤ ਦੀ ਆਦਿ. ਜਗਤ ਦਾ ਮੁੱਢ। ੩. ਯਗ੍ਯ- ਆਦਿ. ਯਗ੍ਯਾਦਿ ਕਰਮ. "ਜਗਾਦਿ ਆਦਿ ਧਰਮਣੰ." (ਗ੍ਯਾਨ)
जगत दे आदिकाल विॱच. "जगादि तुही प्रभु फैलरह्यो." (सवैये ३३) २. जगत दी आदि. जगत दा मुॱढ। ३. यग्य- आदि. यग्यादि करम. "जगादि आदि धरमणं." (ग्यान)
ਜਗਾਧਰੀ - jagādhharī - जगाधरी
ਜਿਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ. ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਪਾਲਮੋਚਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਚਰਣ ਪਾਏ ਹਨ. ਗੁਰਦ੍ਵਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ. ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ੩. ਮੀਲ ਈਸ਼ਾਨ ਕੋਣ ਹੈ.
जिले अंबाले विॱच पुराणा अते मशहूर शहिर है. इस शहिर दे हनूंमान दरवाज़े दे अंदरवार श्री गुरूगोबिंद सिंघ जी दा गुरद्वारा है. गुरू जी ने कपालमोचन निवास करदे होए इॱथे चरण पाए हन. गुरद्वारा छोटा जिहा बणिआ होइआ है. अकाली सिंघ पुजारी है. रेलवे सटेशन जगाधरी तों ३. मील ईशान कोण है.
ਜਗਾਨਾ - jagānā - जगाना
ਜਗਾਵਨ - jagāvana - जगावन
ਕ੍ਰਿ- ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ੨. ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ। ੩. ਤੰਤ੍ਰਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰਸ਼ਕਤਿ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਉਣਾ. "ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਾਡਿਕੈ ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ ਜਾਇ." (ਸ. ਕਬੀਰ)
क्रि- जाग्रत अवसथा विॱच लिआउणा। २. सावधान करना। ३. तंत्रशासत्र अनुसार मुरदे दी रूह नूं मंत्रशकति नाल शमशान विॱचों उठाउणा. "हरि का सिमरनु छाडिकै राति जगावन जाइ." (स. कबीर)
ਜਗਿ - jagi - जगि
ਜਗਤ ਮੇਂ. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ. "ਜਗਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮ ਹੈ." (ਬਿਲਾ ਛੰਤ ਮਃ ੪) ੨. ਯੱਗਾਂ ਕਰਕੇ. ਯਗ੍ਯ ਦ੍ਵਾਰਾ। ੩. ਜਗਤ ਦੇ "ਲਥਿਅੜੇ ਜਗਿ ਤਾਪਾ ਰਾਮ." (ਵਡ ਛੰਤ ਮਃ ੪) ੪. ਸੰ. जज्ञि ਜਗਿ੍ਯ. ਗ੍ਯਾਤਾ. ਪੰਡਿਤ. "ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਭਰਮਦੇ ਨਿਤ ਜਗਿ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਰਿ." (ਵਾਰ ਸੋਰ ਮਃ ੩)
जगत में. संसार विॱच. "जगि सुक्रित कीरति नाम है." (बिला छंत मः ४) २. यॱगां करके. यग्य द्वारा। ३. जगत दे "लथिअड़े जगि तापा राम." (वड छंत मः ४) ४. सं. जज्ञि जगि्य. ग्याता. पंडित. "विणु नावै सभि भरमदे नित जगि तोटा सैसारि." (वार सोर मः ३)
ਜਗਿਸ੍ਵੀ - jagisvī - जगिस्वी
ਜਗਿਸਵੀ - jagisavī - जगिसवी
ਜੋਗੀਸ਼੍ਵਰ ਯੋਗਿਰਾਜ. "ਮਸਤਕਰਨ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਜਗਿਸ੍ਵੀ. ਤੇਜਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਤਪਸ੍ਵੀ." (ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੬੦)
जोगीश्वर योगिराज. "मसतकरन इक न्रिपति जगिस्वी. तेजवान बलवान तपस्वी." (चरित्र२६०)
ਜਗਿਜੀਵਨੁ - jagijīvanu - जगिजीवनु
ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ. ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਤਾਉਣੀ. "ਜਗਿਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ." (ਆਸਾ ਕਬੀਰ) ੨. ਦੇਖੋ, ਜਗਜੀਵਨ.
जगत विॱच जिउणा. दुनीआं अंदर जिंदगी विताउणी. "जगिजीवनु ऐसा सुपने जैसा." (आसा कबीर) २. देखो, जगजीवन.
ਜਗਿੰਦਾ - jagindhā - जगिंदा
ਵਿ- ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ੨. ਪ੍ਰਜ੍ਵਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ੩. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ. "ਜੋਤ ਕੋ ਜਗਿੰਦਾ." (ਗ੍ਯਾਨ)
वि- जगाउण वाला। २. प्रज्वलित करन वाला. मचाउण वाला। ३. प्रकाशण वाला. "जोत को जगिंदा." (ग्यान)
ਜਗੀ - jagī - जगी
ਜਾਗੀ. ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈ। ੨. ਜੱਗ (ਯਗ੍ਯ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ੩. ਜੱਗੀਂ. ਜੱਗਾਂ ਕਰਕੇ. "ਸਤਜੁਗਿ ਸਤੁ, ਤੇਤਾ ਜਗੀ." (ਗਉ ਰਵਿਦਾਸ)
जागी. सावधान होई। २. जॱग (यग्य) करन वाला। ३. जॱगीं. जॱगां करके. "सतजुगि सतु, तेता जगी." (गउ रविदास)
ਜਗੀਸ - jagīsa - जगीस
ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ.
जगदीश दा संखेप.
ਜਗੀਰ - jagīra - जगीर
ਦੇਖੋ, ਜਾਗੀਰ.
देखो, जागीर.
ਜਗੀਰਦਾਰ - jagīradhāra - जगीरदार
ਜਾਗੀਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ. ਜਿਸ ਪਾਸ ਜਾਗੀਰ ਹੈ.
जागीर रॱखण वाला. जिस पास जागीर है.
ਜਗੁ - jagu - जगु
ਦੇਖੋ, ਜਗ ਅਤੇ ਜਗਤ. "ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ." (ਆਸਾ ਛੰਤ ਮਃ ੪) ੨. ਜਨਸਮੁਦਾਯ. ਲੋਕ."ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ." (ਆਸਾ ਮਃ ੧)
देखो, जग अते जगत. "जगु उपजै बिनसै." (आसा छंत मः ४) २. जनसमुदाय. लोक."जगु रोगी भोगी." (आसा मः १)
ਜਗੇਨ - jagēna - जगेन
ਤ੍ਰਿਤੀਯਾ. ਯਗ੍ਯੇਨ. ਯਗ੍ਯ ਕਰਕੇ. "ਜੋਗੇਨ ਕਿੰ, ਜਗੇਨ ਕਿੰ?" (ਗੂਜ ਜੈਦੇਵ)
त्रितीया. यग्येन. यग्य करके. "जोगेन किं, जगेन किं?" (गूज जैदेव)

Browse by letter