. Amrit Keertan Gutka:- Page : 235 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 235 of 1040

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਵੁੰ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ॥

Vannj Maerae Alasa Har Pas Baenanthee ||

Be gone, O my laziness, that I may pray to the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਸੋਹੰਤੀ ॥

Ravo Sahu Apanarra Prabh Sang Sohanthee ||

I enjoy my Husband Lord, and look beautiful with my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਤੀ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥

Sangae Sohanthee Kanth Suamee Dhinas Rainee Raveeai ||

I look beautiful in the Company of my Husband Lord; I enjoy my Lord Master day and night.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰਿ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥

Sas Sas Chithar Jeeva Prabh Paekh Har Gun Gaveeai ||

I live by remembering God with each and every breath, beholding the Lord, and singing His Glorious Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਮਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿੰਚੰਤੀ ॥

Bireha Lajaeia Dharas Paeia Amio Dhrisatt Sinchanthee ||

The pain of separation has grown shy, for I have obtained the Blessed Vision of His Darshan; His Ambrosial Glance of Grace has filled me with bliss.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸੁ ਖੋਜੰਤੀ ॥੧॥

Binavanth Naanak Maeree Eishh Punnee Milae Jis Khojanthee ||1||

Prays Nanak, my desires are fulfilled; I have met the One I was seeking. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਸਿ ਵੰਹੁ ਕਿਲਵਿਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥

Nas Vannjahu Kilavikhahu Karatha Ghar Aeia ||

Run away, O sins; the Creator has entered my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੮
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥

Dhootheh Dhehan Bhaeia Govindh Pragattaeia ||

The demons within me have been burnt; the Lord of the Universe has revealed Himself to me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੯
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਗਿ ਵਖਾਣਿਆ ॥

Pragattae Gupal Gobindh Lalan Sadhhasang Vakhania ||

The Beloved Lord of the Universe, the Lord of the World has revealed Himself; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I chant His Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਚਰਜੁ ਡੀਠਾ ਅਮਿਉ ਵੂਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ॥

Acharaj Ddeetha Amio Vootha Gur Prasadhee Jania ||

I have seen the Wondrous Lord; He showers His Ambrosial Nectar upon me, and by Guru's Grace, I know Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਤੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥

Man Santh Aee Vajee Vadhhaee Neh Anth Jaee Paeia ||

My mind is at peace, resounding with the music of bliss; the Lord's limits cannot be found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥

Binavanth Naanak Sukh Sehaj Maela Prabhoo Ap Banaeia ||2||

Prays Nanak, God brings us to union with Himself, in the poise of celestial peace. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਰਕ ਨ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥

Narak N Ddeetharria Simarath Naraein ||

They do not have to see hell, if they remember the Lord in meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥

Jai Jai Dhharam Karae Dhooth Bheae Palaein ||

The Righteous Judge of Dharma applauds them, and the Messenger of Death runs away from them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਭਜੇ ॥

Dhharam Dhheeraj Sehaj Sukheeeae Sadhhasangath Har Bhajae ||

Dharmic faith, patience, peace and poise are obtained by vibrating upon the Lord in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਜੇ ॥

Kar Anugrahu Rakh Leenae Moh Mamatha Sabh Thajae ||

Showering His Blessings, He saves those who renounce all attachments and egotism.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਏ ਗੋਵਿੰਦ ਜਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥

Gehi Kanth Laeae Gur Milaeae Govindh Japath Aghaein ||

The Lord embraces us; the Guru unites us with Him. Meditating on the Lord of the Universe, we are satisfied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥

Binavanth Naanak Simar Suamee Sagal As Pujaein ||3||

Prays Nanak, remembering the Lord and Master in meditation, all hopes are fulfilled. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥

Nidhh Sidhh Charan Gehae Tha Kaeha Karra ||

Grasping the Lord's Feet, the treasure of the Siddhas, what suffering can I feel?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਜਿਸੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਾੜਾ ॥

Sabh Kishh Vas Jisai So Prabhoo Asarra ||

Everything is in His Power - He is my God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਰਿ ਮਸਤਕਿ ਰਾਖਿਆ ॥

Gehi Bhuja Leenae Nam Dheenae Kar Dhhar Masathak Rakhia ||

Holding me the the arm, He blesses me with His Name; placing His Hand upon my forehead, He saves me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਵਿਆਪੈ ਅਮਿਉ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ॥

Sansar Sagar Neh Viapai Amio Har Ras Chakhia ||

The world-ocean does not trouble me, for I have drunk the sublime elixir of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਤਿ ਵਡਾ ਅਖਾੜਾ ॥

Sadhhasangae Nam Rangae Ran Jeeth Vadda Akharra ||

In the Saadh Sangat, imbued with the Naam, the Name of the Lord, I am victorious on the great battlefield of life.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁੜਿ ਜਮਿ ਨ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

Binavanth Naanak Saran Suamee Bahurr Jam N Ouparra ||4||3||12||

Prays Nanak, I have entered the Sanctuary of the Lord and Master; the Messenger of Death shall not destroy me again. ||4||3||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Vunnj Mere Aalusaa Har Paas Benunthee
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

Rag Soohee Mehala 1 Ghar 3

Soohee, First Mehl, Third House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥

Avahu Sajana Ho Dhaekha Dharasan Thaera Ram ||

Come, my friend, so that I may behold the blessed Vision of Your Darshan.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥

Ghar Apanarrai Kharree Thaka Mai Man Chao Ghanaera Ram ||

I stand in my doorway, watching for You; my mind is filled with such a great yearning.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

Man Chao Ghanaera Sun Prabh Maera Mai Thaera Bharavasa ||

My mind is filled with such a great yearning; hear me, O God - I place my faith in You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਨਿਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥

Dharasan Dhaekh Bhee Nihakaeval Janam Maran Dhukh Nasa ||

Gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan, I have become free of desire; the pains of birth and death are taken away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ ॥

Sagalee Joth Jatha Thoo Soee Milia Bhae Subhaeae ||

Your Light is in everyone; through it, You are known. Through love, You are easily met.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਸਾਚਿ ਮਿਲੇ ਘਰਿ ਆਏ ॥੧॥

Naanak Sajan Ko Bal Jaeeai Sach Milae Ghar Aeae ||1||

O Nanak, I am a sacrifice to my Friend; He has come home to meet with those who are true. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ ॥

Ghar Aeiarrae Sajana Tha Dhhan Kharee Sarasee Ram ||

When her Friend comes to her home, the bride is very pleased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖਿ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ ॥

Har Mohiarree Sach Sabadh Thakur Dhaekh Rehansee Ram ||

She is fascinated with the True Word of the Lord's Shabad; gazing upon her Lord and Master, she is filled with joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗੁਣ ਸੰਗਿ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤੈ ॥

Gun Sang Rehansee Kharee Sarasee Ja Ravee Rang Rathai ||

She is filled with virtuous joy, and is totally pleased, when she is ravished and enjoyed by her Lord, and imbued with His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਵਗਣ ਮਾਰਿ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ॥

Avagan Mar Gunee Ghar Shhaeia Poorai Purakh Bidhhathai ||

Her faults and demerits are eradicated, and she roofs her home with virtue, through the Perfect Lord, the Architect of Destiny.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤਸਕਰ ਮਾਰਿ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣਿ ਅਦਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥

Thasakar Mar Vasee Panchaein Adhal Karae Veecharae ||

Conquering the thieves, she dwells as the mistress of her home, and administers justice wisely.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ॥੨॥

Naanak Ram Nam Nisathara Guramath Milehi Piarae ||2||

O Nanak, through the Lord's Name, she is emancipated; through the Guru's Teachings, she meets her Beloved. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ॥

Var Paeiarra Balarreeeae Asa Manasa Pooree Ram ||

The young bride has found her Husband Lord; her hopes and desires are fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰਿ ਰਾਵਿਅੜੀ ਸਬਦਿ ਰਲੀ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਹ ਦੂਰੀ ਰਾਮ ॥

Pir Raviarree Sabadh Ralee Rav Rehia Neh Dhooree Ram ||

She enjoys and ravishes her Husband Lord, and blends into the Word of the Shabad, pervading and permeating everywhere; the Lord is not far away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ਨ ਹੋਈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ ॥

Prabh Dhoor N Hoee Ghatt Ghatt Soee This Kee Nar Sabaee ||

God is not far away; He is in each and every heart. All are His brides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥

Apae Raseea Apae Ravae Jio This Dhee Vaddiaee ||

He Himself is the Enjoyer, He Himself ravishes and enjoys; this is His glorious greatness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਮਰ ਅਡੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥

Amar Addol Amol Apara Gur Poorai Sach Paeeai ||

He is imperishable, immovable, invaluable and infinite. The True Lord is obtained through the Perfect Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥

Naanak Apae Jog Sajogee Nadhar Karae Liv Laeeai ||3||

O Nanak, He Himself unites in Union; by His Glance of Grace, He lovingly attunes them to Himself. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੫
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਿਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ ॥

Pir Oucharreeai Marrarreeai Thihu Loa Sirathaja Ram ||

My Husband Lord dwells in the loftiest balcony; He is the Supreme Lord of the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੬
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ॥

Ho Bisam Bhee Dhaekh Guna Anehadh Sabadh Agaja Ram ||

I am amazed, gazing upon His glorious excellence; the unstruck sound current of the Shabad vibrates and resonates.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੭
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ॥

Sabadh Veecharee Karanee Saree Ram Nam Neesano ||

I contemplate the Shabad, and perform sublime deeds; I am blessed with the insignia, the banner of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੮
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਠਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥

Nam Bina Khottae Nehee Thahar Nam Rathan Paravano ||

Without the Naam, the Name of the Lord, the false find no place of rest; only the jewel of the Naam brings acceptance and renown.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੪੯
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ॥

Path Math Pooree Poora Paravana Na Avai Na Jasee ||

Perfect is my honor, perfect is my intellect and password. I shall not have to come or go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੦
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥

Naanak Guramukh Ap Pashhanai Prabh Jaisae Avinasee ||4||1||3||

O Nanak, the Gurmukh understands her own self; she becomes like her Imperishable Lord God. ||4||1||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੧
Shabad: Aavuhu Sujunaa Ho Dhekhaa Dhurusun Theraa Raam
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤੁ ਘਰੁ ੨

Rag Soohee Mehala 1 Shhanth Ghar 2

Soohee, First Mehl, Chhant, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੨
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੩
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

Ham Ghar Sajan Aeae ||

My friends have come into my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੪
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥

Sachai Mael Milaeae ||

The True Lord has united me with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੫
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

Sehaj Milaeae Har Man Bhaeae Panch Milae Sukh Paeia ||

The Lord automatically united me with them when it pleased Him; uniting with the chosen ones, I have found peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੬
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜਿਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥

Saee Vasath Parapath Hoee Jis Saethee Man Laeia ||

I have obtained that thing, which my mind desired.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੭
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥

Anadhin Mael Bhaeia Man Mania Ghar Mandhar Sohaeae ||

Meeting with them, night and day, my mind is pleased; my home and mansion are beautified.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੮
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥

Panch Sabadh Dhhun Anehadh Vajae Ham Ghar Sajan Aeae ||1||

The unstruck sound current of the Panch Shabad, the Five Primal Sounds, vibrates and resounds; my friends have come into my home. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੫੯
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥

Avahu Meeth Piarae || Mangal Gavahu Narae ||

So come, my beloved friends, and sing the songs of joy, O sisters.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੦
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥

Sach Mangal Gavahu Tha Prabh Bhavahu Sohilarra Jug Charae ||

Sing the true songs of joy and God will be pleased. You shall be celebrated throughout the four ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੧
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥

Apanai Ghar Aeia Thhan Suhaeia Karaj Sabadh Savarae ||

My Husband Lord has come into my home, and my place is adorned and decorated. Through the Shabad, my affairs have been resolved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੨
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਰੂਪੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

Gian Meha Ras Naethree Anjan Thribhavan Roop Dhikhaeia ||

Applying the ointment, the supreme essence, of divine wisdom to my eyes, I see the Lord's form throughout the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੩
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਖੀ ਮਿਲਹੁ ਰਸਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥

Sakhee Milahu Ras Mangal Gavahu Ham Ghar Sajan Aeia ||2||

So join with me, my sisters, and sing the songs of joy and delight; my friends have come into my home. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੪
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਿੰਨਾ ॥

Man Than Anmrith Bhinna ||

My mind and body are drenched with Ambrosial Nectar;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੫
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਰਤੰਨਾ ॥

Anthar Praem Rathanna ||

Deep within the nucleus of my self, is the jewel of the Lord's Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੬
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥

Anthar Rathan Padharathh Maerai Param Thath Veecharo ||

This invaluable jewel is deep within me; I contemplate the supreme essence of reality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੭
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਜੰਤ ਭੇਖ ਤੂ ਸਫਲਿਓ ਦਾਤਾ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੋ ॥

Janth Bhaekh Thoo Safaliou Dhatha Sir Sir Dhaevaneharo ||

Living beings are mere beggars; You are the Giver of rewards; You are the Giver to each and every being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੮
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਤੂ ਜਾਨੁ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ॥

Thoo Jan Gianee Antharajamee Apae Karan Keena ||

You are Wise and All-knowing, the Inner-knower; You Yourself created the creation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੬੯
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭੀਨਾ ॥੩॥

Sunahu Sakhee Man Mohan Mohia Than Man Anmrith Bheena ||3||

So listen, O my sisters - the Enticer has enticed my mind. My body and mind are drenched with Nectar. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੦
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

Atham Ram Sansara ||

O Supreme Soul of the World,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੧
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍‍ਾਰਾ ॥

Sacha Khael Thumhara ||

Your play is true.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੨
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ੍‍ਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ ॥

Sach Khael Thumhara Agam Apara Thudhh Bin Koun Bujhaeae ||

Your play is true, O Inaccessible and Infinite Lord; without You, who can make me understand?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੩
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ ॥

Sidhh Sadhhik Sianae Kaethae Thujh Bin Kavan Kehaeae ||

There are millions of Siddhas and enlightened seekers, but without You, who can call himself one?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੪
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਠਾਏ ॥

Kal Bikal Bheae Dhaevanae Man Rakhia Gur Thaeae ||

Death and rebirth drive the mind insane; only the Guru can hold it in its place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੫
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੨॥

Naanak Avagan Sabadh Jalaeae Gun Sangam Prabh Paeae ||4||1||2||

O Nanak, one who burns away his demerits and faults with the Shabad, accumulates virtue, and finds God. ||4||1||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਪੰ. ੭੬
Shabad: Hum Ghar Saajun Aaee
Raag Suhi Guru Nanak Dev


Displaying Page 235 of 1040