Sri Gur Pratap Suraj Granth - Section 1 Chapter Index


No.Chapter NamePage No.
1 ੳੰਸੂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਂ॥ 1
1ੳਾਪਂੇ ਇਸ਼Ã ਦੇਵ-ੳਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ-ਮੰਗਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦੋਹਿੳਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਭਾਵ-1
1‘ਕਵਿ-ਸੰਕੇਤ ਮਿਰÄਯਾਦਾ’ ਦਾ ਮੰਗਲ7
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ11
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ13
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳਮਰਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ14
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ-ਮੰਗਲ16
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ-ਮੰਗਲ17
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਮੰਗਲ19
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ-ਮੰਗਲ21
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ-ਮੰਗਲ23
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ-ਮੰਗਲ24
1ਇਸ਼Ã ਗੁਰੂ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਮੰਗਲ25
1ਇਸ਼Ã-ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ-ਮੰਗਲ27
1ਗੁਂ ਸ਼ੀਲ ਵ੍ਯਕਤੀੳਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ30
1Þਾਲਸਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਵੇਣ ਮੰਗਲ36
1** ਕਲßੀਧਰ ਨਮਸਕਾਰ॥39
1** ਦਸਮ ਗੁਰ ਰੂਪਕ॥40
1** ਚਰਿਜ਼ਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ॥41
1** ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ॥44
1** ਖਾਲਸਾ-ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਜ਼ਛ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ॥44
1** ਖਾਲਿਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਰੂਪਕ॥45
1** ਪੰਥ ਸ਼ਿਰੋਮਂਤਾ॥47
1** ਪੰਥ ਜੋਗ ਨਮਸਕਾਰਾਂ॥47
2ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਢ ਕਿਵੇਣ ਬਜ਼ਝਾ॥ 48
3 ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 54
4 ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 62
5 ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁਜ਼ਢ ਕਿਵੇਣ ਬਜ਼ਝਾ॥ 72
6 ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਵੇਦੀ ਵੰਸ, ਤੇ ਅੁਦਾਸੀੳਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 79
7 ਗੁਰ ਪਰਨਾਲੀ॥ 87
8 ਗੁਰ ਪਰਨਾਲੀ॥ 95
9 ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਖਡੂਰ ਵਿਚ ਛੁਪਂਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਾ॥ 103
10 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿÜਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਿਜ਼ਧਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂ ਦਾ ੳਾਅੁਂਾ॥ 113
11 ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਗੁਜ਼ਜਰ ਲੁਹਾਰ, ਨਾਈ ਧਿੰ9ਾ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 125
12 ਮਜ਼ਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਦਾਰੀ, ਦੀਪਾ, ਨਰਾਇਂ ਦਾਸ, ਬੂਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥136
13 ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਖਡੂਰ ਦਾ ਮਦ ਪਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਿਖ ਚੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 143
14 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੳਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ਢਲੀ ਕਥਾ॥ 151
15 ਸ੍ਰੀ ੳਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ੳੰਗਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ॥ 159
16 ਸ੍ਰੀ ੳਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 167
17ਸ਼੍ਰੀ ੳਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਲ਼ ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼॥ 179
18ਸ਼੍ਰੀ ੳਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੋਣਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਾ॥ 186
19ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਵਂਾ॥ 194
20 ਗੁਰੂ ਜੀ ਲ਼ ਵਰੁਂ ਦਾ ਮਿਲਂਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਂ॥ 202
21 ਖਡੂਰ ਦੇ ਤਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 210
22ਤਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਜਾਰੀ॥ 217
23ਤਪੇ ਦੀ ਮੌਤ॥ 223
24 ਭੈਰੋ ਪੁਰ ਖੀਓ ਭਜ਼ਲੇ ਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖਡੂਰ ੳਾਅੁਂਾ॥ 233
25 ਸ੍ਰੀ ੳਮਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਜ਼ਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ॥ 240
26 ਸ਼ੀਹਾਂ ਅੁØਜ਼ਪਲ ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਵਂ ਦੀੳਾਂ ਤਿੳਾਰੀੳਾਂ॥ 247
27 ਸ਼੍ਰੀ ੳਮਰ ਜੀ ਲ਼ ਗੁਰਿੳਾਈ ਦੇਂੀ, ਤੇ ਸਮਾਵਂ ਦੀੳਾਂ ਤਿੳਾਰੀੳਾਂ॥ 254
28 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਅੁਂਾ॥ 262
29 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ੳਮਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ੳਾਰੰਭ, ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ॥ 270
30 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੳਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿÜਤ ਬਿਵਹਾਰ॥ 277
31 ਸਾਵਂ ਮਜ਼ਲ ਲ਼ ਹਰੀ ਪੁਰ ਭੇਜਂਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁਜ਼ਤ੍ਰ ਜਿਵਾਅੁਂਾ॥283
32ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿਜ਼ਖ ਹੋਂਾ, ਲÜਕੜਾਂ ਭੇਜਨੀੳਾਂ, ਸਾਵਂ ਮਜ਼ਲ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਹਰਨਾ॥ 290
33 ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਦਾ ਹੋਕੇ ਹਰੀ ਪੁਰ ਜਾਂਾ ਤੇ ਸਜ਼ਚਨ ਸਜ਼ਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 301
34 ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਤ ਮਾਰਨੀ॥ 313
35 ਸੰਗਤ ਦੀ ਢੂੰਡ, ਬਾਬਾ ਬੁਜ਼ਢਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ॥ 320
36 ਬਾਬਾ ਬੁਜ਼ਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਂਾ॥ 328
37 ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਲਾਲੂ ਲ਼ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ॥ 336
38 ਖਾਨ ਛੁਰਾ ੳਾਦਿ ਬਹਜ਼ਤਰ ਸਿਜ਼ਖ ਮਹੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੁØਜ਼ਜੜਨੇ॥ 344
39 ਲਾਲੂ, ਦੁਰਗਾ, ਜੀਵੰਧਾ, ਜਜ਼ਗਾ, ਖਾਨੁ, ਮਾਈੳਾ, ਗੋਵਿੰਦ॥ 352
40 ਜੋਧ ਰਸੋਈੳਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਤੁਲਸਾ ਮਜ਼ਲਂ ਅੁØਜ਼ਗਰ ਸੈਨ 361
41 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ਢਲੀ ਕਥਾ ਬੀਰਬਲ॥ 371
42 ਇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁਜ਼ਤ੍ਰ ਜਿਵਾਅੁਂਾ, ਤੇਈੳਾ ਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ॥ 384
43 ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੀਤਿ ਤੋਰਨੀ, ਖਜ਼ਤ੍ਰੀੳਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਂਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ॥ 390
44 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ੳਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਾ ਤੇ ਮੁੜਦੀ ਵਾਰੀ 397
45 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪਵਿਜ਼ਤ੍ਰ ਕਰਨ ਜਾਂਾ ਪਹੋੳਾ॥ 409
46 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੁਰਛੇਤ੍ਰ॥ 418
47 ਮੇਦਨੀ ਦੀ ੳਾਦ ਕਥਾ, ਮਧੁ ਕੈਟਭ ਦਾ ਯੁਜ਼ਧ॥ 426
48 ਜਮਨਾ ਦੀ ੳਾਦਿ ਕਥਾ॥ 438
49 ਮਾਰਤੰਡ ਦੀ ਕਥਾ, ਤੁਰਕ ਜਗਾਤੀ, ਕੰਨਖਲ, ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲ਼ ਮੁੜਨਾ॥ 446
50 ਪਦਮ ਪਛਾਂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਜ ਲ਼ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਜ਼ਜਂਾ॥ 454
51 ਬਾਵਲੀ ਰਚਂੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀੳਾਂ ਦਾ ਮੇਲ॥ 461
52 ਮਾਈਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ॥ 472
53 ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਂਕਚੰਦ॥ 480
54 ੳਕਬਰ ਦੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਲਾਲਸਾ ਗੰਗੋਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ਸੀ ਖਜ਼ਤ੍ਰੀ॥ 489
55 ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਮਾਈ॥ 497
56 ਸਿਜ਼ਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਗਜ਼ਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਬੈਠਂਗੇ॥ 505
57 ਸਿਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੁØਜ਼ਤਰ, ਰਾਮੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖ੍ਯਾ॥ 512
58 ਬਾਵਲੀ ਮਹਾਤਮ ਸੰਤ ਸਾਧਾਰਂ ਗੰਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਾਅੁਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਗੀ॥ 520
59 ਜੋਗੀ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ੳਨûਦ ਜੀ ਹੋਕੇ ਜਨਮੇ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ॥ 528
60 ਦੋਖੀ ਤਪਾ ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ॥ 537
61 ਖੇਡਾ ਸੋਇਨੀ ਬ੍ਰਹਮਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੋਣਦੇ ਦੇ ਪੁਜ਼ਤ੍ਰਾਂ ਲ਼ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ॥ 550
62 ਵਿਜ਼ਦ੍ਯਾਭਿਮਾਨੀ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਫਿਰ੍ਯਾ, ਕਟਾਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ੳਾਗ੍ਯਾ॥ 561
63 ਬਾਲਕ ਜਿਵਾਅੁਂਾ ਯਮ ਲ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲੋਣ ਰੋਕਂਾ ੳਕਬਰ ਨੇ ੳਾਅੁਂਾ॥ 572
64 ਬੀਬੀ ਜੀ ਲ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਟ ਲûਗੜੇ ਦੀ ਲਤ ਸਿਖੀ ਦੀ ਰਹਿਂੀ॥ 582
65 ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ੳੰਸ ਚੁਲੇ ਵਿਚ ਨਿÜਤ੍ਰਕ੍ਰਿੳਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ੳਰਜਨ ਜੀ ਲ਼ ਵਰ॥ 591
66 ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਲ਼ ਲÜਖ ਟਕਾ ਦਿਖਾਇੳਾ॥ 600
67 ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲ਼ ੳਾਯੂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ਂੀ॥ 608
68 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ੳਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਅੁਂਾ॥ 617