Sri Gur Pratap Suraj Granth - Section 12 Chapter Index


No.Chapter NamePage No.
1ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ॥ 1
2ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਰੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ॥ 13
3ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲ਼ ਮਿਲਂਾ॥ 21
4ਢਾਕੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ॥ 28
5ਢਾਕੇ ਭਾਈ ਨÜਥਾ॥ 36
6ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਲ ਰੁੜ੍ਹਨੋਣ ਬਚਾਇੳਾ॥ 43
7ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਣ ਰਜ਼ਖ੍ਯਾ॥ 50
8ੳਾਸਾਮ ਪਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਿਤ ਤਿੳਾਰੀ॥ 57
9ਦੇਵੀ ਦਾ ੳਾਸਾਮ ਪਤੀ ਲ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ॥ 63
10ੳਾਸਾਮ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ॥ 70
11ਰਾਜੇ ‘ਰਾਮ’ (ਰਤਨ ਰਾਇ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਲ਼ ਪੁਜ਼ਤ੍ਰ ਦਾ ਵਰ॥ 77
12ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ੳਵਤਾਰ॥ 85
13ੳਵਤਾਰ ਦਾ ਅੁਤਸਾਹ॥ 93
14ਕੁਹੜਾਮ ਦਾ ਭੀਖਂ ਸ਼ਾਹ॥ 100
15ਭੀਖਂਸ਼ਾਹ॥ 108
16ਭੀਖਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ॥ 114
17ਬਾਲ ਕਅੁਤਕ॥ 122
18ਬਾਲ ਚੋਜ॥ 135
19ਬਾਲ ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਲ ਇਕ ਬ੍ਰਿਧਾ ਲ਼ ਖਿਝਾਅੁਂਾ॥ 144
20ਬੇੜੀ ਦੀ ਸੈਲ ਇਕ ਧਨੀ ਦੀ ਲ਼ਹ ਲ਼ ਪੁਜ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਰ॥ 153
21ਹਾਕਮ ਲ਼ ਖਿਝਾਅੁਂਾ ਗੁਲੇਲ ੳਭ੍ਯਾਸ॥ 162
22ਨੌਵੇਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ੳਾਸਾਮ ਵਲੋਣ ਮੁੜਨਾ॥ 170
23ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਟਂੇ ੳਾਏ॥ 176
24ਪਟਂੇ ਨਿਵਾਸ ਰਾਜਾ ਵਿਦਾ॥ 183
25ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲ਼ ਧੀਰਜ॥ 190
26ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਟਂੇ ਤੋਣ ਵਿਦਾ ਹੋਂਾ॥ 197
27ੳੌਰੰਗਗ਼ੇਬ ਦਾ ਗ਼ਮਾਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ॥ 206
28ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ॥ 213
29ੳਹਿਦੀੳਾਂ ਦਾ ਟੁਰਨਾ॥ 220
30ੳਹਿਦੀਏ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਫਾ ਬਾਦ॥ 227
31ਸੈਫਦੀਨ ਪਾਸੋਣ ਵਿਦਾ ੳਹਿਦੀਏ ਭਾਲਂ ੳਾਏ॥ 234
32ਸਮਾਂੇ ਪਠਾਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਤ ਰਹੇ॥ 240
33ਸਮਾਂਿਓਣ ਕਰਹਾਲੀ, ਚਿਹਕਾ ਗਏ॥ 247
34ਗਿਲੌਰੇ ਲ਼ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ੍ਰਾ ਤੇ ਖਰਕ ਗ੍ਰਾਮ॥ 255
35ਖਟਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਚੋਰ ੳੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਣਦ ੳਾਗਰੇ॥ 262
36ੳਯਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈਂ ਗਿੳਾ ਫੜਿੳਾ ਗਿੳਾ॥ 268
37ੳਪਂੇ ੳਾਪ ਲ਼ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ॥ 275
38ਦਿਜ਼ਲੀ ੳਾਅੁਂਾ॥ 281
39ਸਾਹਿਬਗ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੇ ਘੜੇ ਫੁੰਡਂੇ ਮਿਜ਼ਠਾ ਖੂਹ ਖਾਰਾ ਹੋਇੳਾ॥ 288
40ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੀ ਸਿਜ਼ਕ ਮੁਹਾਫਾ॥ 295
41ਪੰਜਾਬ ਲ਼ ਤਿੳਾਰੀ ਜਗਤੇ ਸੇਠ ਲ਼ ਵਰ॥ 302
42ਪਟਂੇ ਤੋਣ ਵਿਦਾਇਗੀ॥ 309
43ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁਜ਼ਜੇ॥ 316
44ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਚ ਨਿਵਾਸ॥ 323
45ੳਯੁਜ਼ਧ੍ਯਾ ਹੋਕੇ ਲਖਨੌਰ ਪੁਜ਼ਜੇ॥ 330
46ਦਿਜ਼ਲੀ ਵਿਖੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿਜ਼ਚ ਡੇਰਾ॥ 338
47ਸਿਜ਼ਖ ਦਾ ੳਗ਼ਮਤ ਦਿਖਾਅੁਂਾ॥ 344
48ਨੁਰੰਗੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ॥ 350
49ਕੈਦ ਵਿਚੋਣ ਸਿਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਂਾ॥ 356
50ਸਿਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇੳਾ॥ 363
51ਦੇਗਚੇ ਵਿਚੋਣ ਸੂਰ॥ 369
52ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਂ॥ 376
53ਜਮਨਾ ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਲ਼ Þਬਰ॥ 383
54ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਚੀਰਿੳਾ ਜਾਂਾ॥ 389
55ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਂ ਲ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਿਜ਼ਤੀ॥ 396
56ਲਖਨੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਦਾ ਮਿਲਨਾ॥ 402
57ਲਖਨੌਰ ਮਿਜ਼ਠਾ ਖੂਹ ਲਵਾਯਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ੳਾਏ॥ 409
58ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਘੋਘਾ ਲਖਨੌਰ॥ 416
59ਲਖਨੌਰੋਣ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ ੳਾਅੁਂਾ॥ 423
60ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਾß ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ੳਨûਦਪੁਰ ਲ਼ ਕੂਚ॥ 430
61ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ॥ 438
62ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਜ਼ਲੀਓਣ ਚਿਠੀ॥ 444
63ਸਾਹਿਬਗ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਅੁØਜ਼ਤਰ ਗੁਰਿੳਾਈ॥ 450
64ਨੁਰੰਗੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ॥ 457
65ਸਜ਼ਚਖੰਡ ਪਯਾਨ॥ 464
66ਸਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼॥ 471
67ਲੁਬਾਂੇ ਸਿਜ਼ਖ ਨੇ ਧੜ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ॥ 479
68ੳੌਰੰਗਗ਼ੇਬ ਲ਼ ਡਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦੀ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ॥ 486